Mediemyndigheten

Anmäla program

Kan jag göra en anmälan?

Du som mediekonsument kan bidra till granskningen av radio- och tv-kanaler genom att anmäla program som bryter mot gällande regler. Din anmälan utgör underlag för granskningsnämndens arbete och kan bidra till att reglerna följs bättre. Alla radio- och tv-kanaler lyder dock inte under samma regler så läs gärna om vilka sändningar du kan anmäla innan du gör din anmälan.

En tv

Notera att du endast kan anmäla kanaler och tjänster som sänder ifrån Sverige. På sidan regler för radio och tv kan du läsa om vilka innehållsregler som finns.

 • Public service-företagens tv- och radio-sändningar, play-tjänster och poddar
 • Tv- och radiosändningar och beställ-tv från andra svenska programföretag
 • Närradio

 • Kanaler som sänds från utlandet, till exempel Kanal 5, Kanal 9 och Kanal 11
 • Beställ-tv-tjänster där programföretaget inte är etablerat i Sverige
 • Poddar som inte är från public service
 • Textinformation, exempelvis artiklar på programföretagens webbplatser, nättidningar, bloggar eller tryckta medier
 • Innehåll på sociala medieplattformar som Facebook, Instagram och Twitter
 • Program som ännu inte har sänts

För att anmäla sändningar som sänds till Sverige från utlandet behöver du vända dig direkt till myndigheterna i det land de sänds från. 

Om du vill få bemöta kritik eller anser att en uppgift bör rättas

Public service har ett krav på opartiskhet. Det innebär bland annat att en person som blir klart utpekad och kritiserad ska få möjlighet att bemöta kritiken. Om du tycker att du borde få bemöta kritik kan du vända dig direkt till programföretaget i fråga. Om dina önskemål inte uppfylls kan du anmäla inslaget till granskningsnämnden. Du kan också höra av dig direkt till programföretaget om du anser att en uppgift bör rättas.

Om du personligen blivit kränkt och utpekad

Om du känner dig kränkt av något som har publicerats och är utpekad med namn, bild eller andra identifierande uppgifter så kan du anmäla det till Medieombudsmannen.

Hur du anmäler

Här kan du läsa mer om hur du gör din anmälan.

 1. Läs instruktionerna 
 2. Fyll i dina uppgifter via vår e-tjänst Anmälan till granskningsnämnden för radio och tv
 3. Skicka in anmälan
 4. Följ din anmälan i webbdiariet

Starta e-tjänst

Till webbdiariet

Efter din anmälan

Vi läser och registrerar alla anmälningar som kommer in till oss. Eftersom vi får in flera tusen anmälningar varje år kan inte alla leda till en granskning. Nämnden prioriterar anmälningar som kan leda till att reglerna följs bättre. Anmälningar som rör en enskilds personliga intressen, liknande intressen för företag eller frågor av principiell betydelse ska dock alltid prövas.

Granskningsnämnden prövar om innehållet i radio- och tv-sändningar följer de regler som finns i radio- och tv-lagen, sändningstillstånden och i innehållsvillkoren för public service på internet. Nämnden bedömer även årligen om public service-företagen har uppfyllt sina uppdrag. Bedömningen görs utifrån programföretagens egna redovisningar. Nämnden gör bedömningen med utgångspunkt i de villkor som reglerar bolagens verksamheter och som anges i radio- och tv-lagen, sändningstillstånden och anslagsvillkoren. Uppföljningen går att läsa bland våra publikationer.

Vilka sitter i granskningsnämnden?

Granskningsnämnden består av en ordförande, sex ledamöter samt ersättare. Samtliga är tillsatta av regeringen och de är inte politiskt tillsatta utan de kommer från olika delar av mediebranschen och akademin. De utses för en period om fyra år. Ordföranden i nämnden ska vara eller ha varit domare. Ledamöterna utses för en period om fyra år. För att samtliga ledamöter inte ska utses vid samma tillfälle ska minst tre och högst fyra av ledamöterna utses vartannat år. 

Ledamöter i granskningsnämnden

 • Justitierådet Dag Mattsson (ordförande)
 • Skattejuristen Ulrika Hansson
 • Journalisten Clas Barkman
 • Regissören och rådgivaren Bo-Erik Gyberg
 • Verkställande direktören och filmproducenten Kristina Åberg
 • Journalisten Erik Fichtelius
 • Journalisten Nedjma Chaouche

Ersättare

 • Justitierådet Ulrik von Essen (vice ordförande)
 • Kammarrättspresidenten Stefan Holgersson (andre vice ordförande)
 • Journalisten Linnéa Jonjons
 • Medieforskaren Ulrika Anderssson
 • Verkställande direktören Staffan Rosell
 • Professorn Ulrika Sjöberg

Sammanträden hösten 2024 

Måndagen den 2 september

Måndagen den  16 september

Måndagen den 30 september

Måndagen den 14 oktober

Måndagen den 28 oktober

Måndagen den 11 november

Måndagen den 25 november

Måndagen den 9 december

Du kan följa ärendet i vårt webbdiarium med hjälp av det kvittonummer du får när du gör en anmälan. Det är också där granskningsnämnden publicerar sitt beslut när det är fattat. 

Frågor och svar

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om anmälningar och nämndens beslut.

Vi får in ungefär 2000 till 3000 anmälningar varje år. År 2022 kom det in 2294 anmälningar som resulterade i 1491 ärenden.

År 2022 meddelande granskningsnämnden 466 friande beslut och 36 fällande, vilket är en liknande fördelning som för de föregående åren.

Granskningsnämnden får besluta att ett programföretag som brutit mot innehållsreglerna på lämpligt sätt ska offentliggöra nämndens beslut. Vid överträdelser av bestämmelser om annonser, sponsring, produktplacering och
otillbörligt gynnande av kommersiella intressen kan granskningsnämnden ansöka hos förvaltningsrätten om att programföretaget ska betala en särskild avgift.

Under åren 2018 till 2022 var överträdelser av saklighet (31 procent) den vanligaste fällningsgrunden. Sponsringsbestämmelser (10 procent) var den minst vanliga. Mediets genomslagskraft och reklambestämmelser stod för respektive 18 procent. Därefter kommer otillbörligt gynnande (12 procent) och opartiskhet (11 procent).

Granskningsnämnden för radio och tv bildades 1994 och ersatte då de båda tidigare myndigheterna Radionämnden och Närradionämnden. Granskningsnämnden var fram till 2010 en egen myndighet men slogs sedan samman med Radio- och tv-verket och bildade Myndigheten för radio och tv, senare Myndigheten för press, radio och tv 2016. Nämnden är nu ett självständigt beslutande organ i Mediemyndigheten.