Mediemyndigheten

Tillgänglighet i medier

Här har vi samlat information om olika tillgänglighetsstjänster, vad du som konsument kan förvänta dig av kanaler och play-tjänster samt vad programföretag ska tänka på för att göra program tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

När det gäller tillgängligheten till innehåll i medier finns idag vissa krav, särskilt när det gäller tv-sändningar och play-tjänster. Att kunna ta del av tv-program är en förutsättning för att kunna utöva informations- och yttrandefrihet. Men tv-program är inte tillgängliga för alla. För den som har en funktionsnedsättning och exempelvis inte hör eller ser så bra kan det vara svårt att uppfatta handlingen i ett program.

Det finns flera olika tekniska hjälpmedel som gör att tv-program blir mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det finns främst hjälpmedel för de som har nedsatt syn och hörsel. Även personer med andra typer av funktionsnedsättningar kan ha nytta av dessa tjänster, till exempel dyslektiker eller personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Att främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är också ett villkor för att allmänna nyhetsmedier ska kunna få mediestöd.

Myndighetens nätverk om tillgänglighet till medier

Tillgänglighet till medier är ett prioriterat område för vår myndighet och ytterst en demokratifråga. Därför har vi bildat ett nätverk som samlar olika organisationer som är särskilt berörda av frågorna. Syftet med nätverket är att bidra till förbättrad tillgänglighet genom en närmare och mer systematisk kontakt mellan olika aktörer inom området press, radio och tv. Två gånger om året arrangerar vi möten för att diskutera olika frågeställningar.

Nätverket ska bidra till:

 • möjlighet för organisationer att komma med synpunkter på myndighetens tillgänglighetsarbete på ett förutsägbart sätt
 • tydliga och öppna kontaktvägar samt utbyte av information mellan medlemmar
 • samarbeten mellan intressenter som vill utveckla lösningar utanför MPRT:s ansvar
 • att medlemmarna arbetar tillsammans för att identifiera och söka lösningar på tillgänglighetsproblem som saknar ägande aktör inom eller i anslutning till nätverkets ansvarsområde.

Nätverket är öppet för fler att ansluta. I dagsläget deltar följande organisationer:

 • Afasiförbundet
 • Riksorganisationen Unga med synnedsättning
 • Dyslexiförbundet
 • Synskadades Riksförbund
 • Unga hörselskadade
 • FUB
 • Hörselskadades Riksförbund (HRF)
 • Funktionsrätt Sverige
 • Förbundet Sveriges Dövblinda
 • Sveriges Dövas Riksförbund
 • Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
 • Post- och telestyrelsen (PTS)

EU:s tillgänglighetsdirektiv ställer krav på hur produkter och tjänster ska vara utformade för att göras mer tillgängliga. Direktivet ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som andra att delta i samhället och dra nytta av olika tjänster och produkter.

Ny lag 2025

Direktivet genomförs genom lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet och en särskild förordning. Lagen träder i kraft den 28 juni 2025 och omfattar bland annat tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster som är avsedda för konsumenter.

Myndighetens roll

 • Mediemyndighetens uppgift är att meddela ytterligare föreskrifter om krav på tillgänglighet när det gäller tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster. Idag ställer myndigheten krav på och utövar tillsyn över att programbolag tillgängliggör tv för personer med funktionsnedsättning genom olika tekniker, till exempel textning. Den nya kraven innebär att de som sänder ut programmen ska se till att dessa funktioner följer med programmen.  Det ställs också krav på att elektroniska programguider ska vara tillgängliga så att konsumenter ska kunna välja bland tv-programmen.
 • När lagen har trätt i kraft ska Mediemyndigheten ha tillsyn över dessa tjänster. Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över om tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen behöver justeras så att kraven enligt tillgänglighetsdirektivet ska kunna uppfyllas fullt ut. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2024.

Fler myndigheter berörs

Övriga myndigheter som berörs av tillgänglighetsdirektivet är bland annat Post- och telestyrelsen, Myndigheten för tillgängliga medier, Konsumentverket och Transportmyndigheten.

Läs mer:

Digin: Tillgänglighetsdirektivet

Genomförande av tillgänglighetsdirektivet - Regeringen.se