Mediemyndigheten

Medier på nätet

Mycket av mediekonsumtionen idag sker inte genom de traditionella sätten för radio, tv och tryckta tidningar utan genom internet. Utbudet av medier på nätet är näst intill oändligt när både traditionella medier flyttar ut sitt innehåll samt att tekniken möjliggör för alla att publicera innehåll på nätet. Men att publicera innehåll på nätet är inte helt fritt utan det finns vissa skyldigheter oavsett om ni är ett stort företag eller om du är en privatperson.

Webbplatser och databaser

Webbplatser och databaser som omfattas av det automatiska grundlagsskyddet ska registreras hos oss. För att omfattas av det automatiska grundlagsskyddet ska flera kriterier uppfyllas. Ett av grundkriterierna är att ni är ett traditionellt massmedieföretag.

Du som driver en webbplats men inte är ett traditionellt massmedieföretag kan också få den grundlagsskyddad. Genom att ansöka om ett utgivningsbevis från oss får din webbplats samma skydd som ett massmediums webbplats.

Begreppet databas i grundlagen syftar till en sammanhållen produkt som publiceras på internet. En databas är i de flesta fall en webbplats, men kan även vara en app till smarta telefoner och surfplattor.

Är ni ett traditionellt massmedieföretag som driver en webbplats som omfattas av det automatiska grundlagsskyddet ska ni registrera webbplatsen hos oss. För att räknas som ett massmedium ska ni uppfylla vissa kriterier.

Yttrandefrihetsgrundlagen definierar ett traditionellt massmedieföretag som:

 • Redaktioner för periodiska skrifter
 • Radio- och tv-redaktioner (inte webbredaktioner)
 • Tryckerier
 • Bok- och musikförlag (inte endast för digitala produkter)
 • Nyhetsbyråer

Vi prövar inte om databasen har ett automatiskt grundlagsskydd, den bedömningen måste du som anmälare själv göra.

För att en databas (till exempel webbplatser eller appar) ska kunna omfattas av grundlagsskyddet krävs det bland annat att:

 • Webbplatsen är tillgänglig för allmänheten
 • Det är besökaren själv som aktivt söker upp den
 • Webbplatsen är väl avgränsad och framstår som en sammanhållen produkt, exempelvis genom enhetlig formgivning
 • Innehållet inte kan ändras av någon annan än redaktionen

Diskussionsforum och artikelkommentarer som inte är förhandsmodererade omfattas inte av grundlagsskyddet och måste avskiljas från den övriga webbsidan.

Ni registrerar webbplatsen i vår e-tjänst. Vid registreringen anger ni uppgifter om själva webbplatsen och vem som driver den. Ni behöver även ange en ansvarig utgivare för webbplatsen samt skicka in bilagor som intygar uppgifterna.

Starta e-tjänst

Utgivningsbevis

Privatpersoner, företag och organisationer kan ansöka om ett frivilligt utgivningsbevis hos oss. Ett utgivningsbevis gör att din webbplats eller databas omfattas av grundlagsskydd. Det ger dig samma grundlagsskydd som de traditionella massmedierna får genom det automatiska skyddet. Ett frivilligt utgivningsbevis ger dig som exempel driver en blogg, nyhetssajt, digital bio eller driver en webbtjänst samma skydd som dig som publicerar i tidningar, radio och tv.

Förutom att ett utgivningsbevis ger dig en del rättigheter så medför det även en del skyldigheter. Ett frivilligt utgivningsbevis gäller i 10 år och kan därefter förnyas. En sådan ansökan görs på samma sätt som en ursprunglig.

Med ett utgivningsbevis blir din webbplats eller databas grundlagsskyddad enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär att:

 • det gäller särskilda ansvarsregler för yttrandefrihetsbrott,
 • det är utgivaren som ansvarar för det som publiceras,
 • meddelare har rätt att vara anonyma – vilket innebär att myndigheter inte får efterforska deras namn och journalister får inte avslöja meddelarens identitet,
 • myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publicering (censurförbud).

Du har även möjlighet att publicera uppgifter som annars inte skulle vara tillåtet enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen tillåter att det görs undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling för webbplatser med utgivningsbevis för att på så sätt upprätthålla rätten till yttrandefrihet. 

Av grundlagen framgår dock att den inte hindrar att det i lag meddelas föreskrifter om förbud för publicering av känsliga personuppgifter, exempelvis uppgifter om hälsa om det finns särskilda integritetsrisker med publiceringen. 

Yttrandefrihetsgrundlagen syftar till att tillförsäkra enskilda (var och en) en rätt att gentemot det allmänna uttrycka sig i vissa massmedier. En ansökan om utgivningsbevis för en databas ska beviljas om förutsättningarna för utfärdande är uppfyllda. Vid en sådan prövning har Mediemyndigheten tidigare inte tagit hänsyn till om den som ansöker om utgivningsbevis är en statlig, regional eller kommunal myndighet. Myndigheten har nu ändrat sin praxis. Det innebär att varje ansökan från en myndighet, region eller kommun kommer att granskas utifrån inställningen om den enskildes rätt gentemot det allmänna. Det kan leda till att en ansökan om utgivningsbevis för t.ex. en myndighets eller kommuns webbplats avslås.

Personuppgifter på nätet

Läs mer vad det innebär att vara ansvarig utgivare

Hur du ansöker om utgivningsbevis

Om du anser att din webbplats eller databas uppfyller de kriterier som ställs kan du ansöka om ett frivilligt utgivningsbevis från oss. 

För att kunna få ett utgivningsbevis måste webbplatsen eller databasen uppfylla följande kriterier:

 • Den är tillgänglig för allmänheten.
 • Den tillhandahålls på särskild begäran, det vill säga att besökaren aktivt söker upp den.
 • Den är väl avgränsad och framstår som en sammanhållen produkt, exempelvis genom enhetlig formgivning.
 • Den kan inte ändras av någon annan än redaktionen.
 • Den har ett namn som innehåller ett domännamn eller motsvarande.
 • Dessutom måste webbplatsen eller databasen även uppfylla följande:
 • Den ska ha anknytning till Sverige, bland annat genom att redaktionen finns här.
 • Den ska ha en ansvarig utgivare.
 • Den ska ha ett namn som inte kan förväxlas med någon annan databas som finns registrerad hos oss.

Ett frivilligt utgivningsbevis ansöks via vår e-tjänst Ansökan om utgivningsbevis för databas inkl ändringar. Du behöver även skicka med efterfrågade dokument samt betala in en ansökningsavgift. Avgiften måste vara betald för att vi ska behandla din ansökan. Vi kan inte utfärda kvitton på utförda betalningar av registreringsavgifter. Utgivningsbeviset blir ditt kvitto på att inbetalning gjorts.

Starta e-tjänst

När vi bedömer din ansökan får vi endast titta på om webbplatsen eller databasen uppfyller de kriterier som finns uppställda. Vi får inte titta på innehållet. Det innebär att det som publiceras, i vilket syfte och vem som står bakom webbplatsen inte ligger till grund för vår bedömning om webbplatsen ska få ett utgivningsbevis eller inte.

Det här gäller när du fått ett utgivningsbevis

När du fått ett utgivningsbevis så är din webbplats eller databas grundlagsskyddad enligt YGL i 10 år. För att få behålla skyddet så måste verksamheten alltid uppfylla de förutsättningar som gäller för utgivningsbeviset. Om du inte följer dessa regler kan vi återkalla ditt utgivningsbevis.

 • Verksamheten ska ha påbörjats inom sex månader från den dag utgivningsbeviset utfärdades.
 • En ansvarig utgivare ska alltid finnas.
 • Databasens namn, tillhandahållare och utgivare ska publiceras i alla de tillhandahållanden som beviset gäller för (såsom webbplats, applikation eller pushtjänst). Uppgifterna ska vara lättillgängliga, tydliga och anges i anslutning till varandra.
 • Om exempelvis databasens namn, tillhandahållare eller utgivare ändras ska detta meddelas till oss.
 • Innehållet i databasen ska endast kunna ändras av den som driver verksamheten. Om det finns delar som kan ändras av någon annan – till exempel kommentarsfält, chattar eller diskussionsforum – måste dessa tydligt avskiljas från resten av innehållet.
 • Allt innehåll som publiceras ska dokumenteras och behållas i sex månader efter att det tagits bort från databasen.

Om vi upptäcker att du inte följer reglerna och du efter påpekande inte åtgärdar felen så kan vi återkalla utgivningsbeviset. Några av de vanligare orsakerna till att vi återkallar skyddet är bland annat:

 • En behörig utgivare saknas.
 • Databasens innehåll kan ändras av någon annan än den som driver verksamheten.
 • Verksamheten inte påbörjats inom sex månader från den dag då utgivningsbeviset utfärdades.
 • Den som drev verksamheten anmält att den upphört.

Om databasen är inaktiv och inte riktad till allmänheten sex månader efter utfärdandet kan utgivningsbeviset komma att återkallas.

Utskick av nyhetsbrev

Nyhetsbrev är en form av massutskick av e-post och det kräver inget tillstånd från oss. Men ett massutskick av e-post kan räknas som en radiosändning om det uppfyller vissa kriterier och då automatiskt omfattas av grundlagsskyddet. Om ditt utskick omfattas måste du registrera ditt nyhetsbrev hos oss.

Om ditt utskick uppfyller följande två kriterier omfattas det av grundlagsskyddet och ska registreras.

 • Utskicket är riktat till allmänheten
 • Samma meddelande skickas ut samtidigt till alla mottagare med samma information. Användarna ska alltså inte kunna skräddarsy innehållet.

Som avsändare av e-postutskicket så måste du spara meddelandet i sex månader.

Du registrerar webbsändningen via vår e-tjänst, Registrering av e-postutskick, och det är kostnadsfritt. I samband med registreringen ska du även ange en ansvarig utgivare samt skicka in vissa bilagor.

Starta e-tjänst

Följande bilagor behöver du skicka med i din ansökan

Företag ska skicka med:

 • Registreringsbevis

Föreningar ska skicka med:

 • Stadgar och protokoll som visar att stadgar har antagits.
 • Vem eller vilka som har firmateckningsrätt.
 • Uppgifter om vilka som sitter i styrelsen.

Bilagor för vid registrering av ansvarig utgivare:

 • Personbevis
 • Intyg från insolvensregistret som ni beställer från Bolagsverket
 • Förvaltarfrihetsbevis 
 • Ett intygande att utgivaren åtar sig sitt uppdrag

Videodelningsplattform

En videodelningsplattform är en tjänst där allmänheten kan ta del av rörlig bild, videor eller tv-program, som användare laddar upp. Det mest kända exemplet på en videodelningsplattform är Youtube.

En videodelningsplattform är en tjänst som bygger på att användarna själva laddar upp innehåll och delar material på plattformen. Det delade innehållet kan bestå av videor eller program, med eller utan ljud, som leverantören organiserar men inte har något redaktionellt ansvar för. Leverantören är den som driver plattformen.

Att leverantören inte har redaktionellt ansvar för innehållet innebär att det är användarna av tjänsten som bestämmer vilket innehåll som ska finnas där. Leverantören styr över hur innehållet organiseras, genom till exempel automatiserade metoder eller algoritmer, men har inte kontroll över valet av de program eller videor som finns på plattformen.

Tjänsterna ska vara prestationer som normalt utförs mot ersättning. Kravet på ersättning innebär inte att tjänsten måste betalas av den som tar emot tjänsten, men tjänsten ska vara av ekonomisk betydelse. Reglerna om videodelningsplattformar omfattar inte tillhandahållande av audiovisuellt innehåll på privata webbplatser och hos icke-kommersiella intressegrupper.

Videodelningsplattformar där leverantören är etablerad i Sverige omfattas av radio- och tv-lagen. En leverantör av en videodelningsplattform ska bland annat vidta lämpliga åtgärder för att skydda barn från innehåll med ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär eller pornografiska bilder. Leverantören ska också vidta lämpliga åtgärder så att brottsligt innehåll, exempelvis olaga hot eller hets mot folkgrupp, inte förekommer på plattformen.

Det kan också finnas innehåll på videodelningsplattformen som leverantören själv lägger upp och därför har ett redaktionellt ansvar för. 

Den som tillhandahåller en videodelningsplattform ska registrera verksamheten hos oss. Du registrerar webbsändningen via vår e-tjänst.