Mediemyndigheten

Mediemyndigheten föreslås ansvara för nytt mediestöd

En utredning beställd av regeringen föreslår att Mediemyndigheten ska administrera ett digitalt utvecklingsstöd till tidskrifter med samhälls- och nyhetsjournalistik. Vissa tidskrifter har i dag svårt att finansiera den digitala utvecklingen. 

Genom att garantera tillgången till oberoende och tillförlitlig journalistik stärks demokratin vilket är regeringens mål, menar kulturminister Parisa Liljestrand. Tidskrifter med en fördjupande samhälls- och nyhetsjournalistik har enligt regeringens utredning betydelse för mångfalden på mediemarknaden. 

Mindre tidskrifter anses ha betydelse

Utredningens kartläggning visar att journalistik som fördjupar aktuella samhällsfrågor finns inom flera kategorier av tidskrifter. De flesta titlar har redan genomgått en grundläggande omställning till ökad digital publicering, men ytterligare utveckling kan behövas för att uppnå en hållbar affärsmodell. Särskilt svårt kan det vara för de mindre tidskrifterna att klara utvecklingsarbetet.

Exempelvis små tidskrifter, sett till upplagor och utgivning, kan ha betydelse för mångfald inom debatt och opinion, menar utredaren Madeleine Sjöstedt. 

Mediemyndigheten föreslås som ansvarig

Enligt förslaget ska Mediemyndigheten vara ansvarig myndighet för utvecklingsstödet och ansökningar ska prövas av mediestödsnämnden. Det nya stödet föreslås finansieras inom ramen för mediestödsanslaget. 

– Vi kommer nu att ta del av utredningens analys och förslag. Vi delar bedömningen att nyhets- och samhällstidskrifterna har en viktig uppgift i att informera befolkningen och att de därför är av vikt för demokratin, säger Mediemyndighetens generaldirektör Jan-Olof Lind. 

Pressmeddelande – Utredare föreslår tidsbegränsat utvecklingsstöd till tidskrifter

Promemoria – Ett digitalt utvecklingsstöd till vissa tidskrifter

Den 8 juni 2023 gav Kulturdepartementet utredaren Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet, i uppdrag att utreda behovet av ett tidsbegränsat stöd till tidskrifter som bedriver fördjupande samhälls- och nyhetsjournalistik för att underlätta deras anpassning till nya digitala marknadsförutsättningar och för att utveckla en hållbar digital affärsmodell.  

I utredarens uppdrag ingick bland annat att: 
- definiera vad som kännetecknar tidskrifter som bedriver fördjupande samhälls- och nyhetsjournalistik 
- kartlägga förekomsten av sådana tidskrifter 
- analysera möjligheterna till stöd för sådana tidskrifter inom ramen för befintliga eller föreslagna stödsystem 
- bedöma behovet av ett tidsbegränsat särskilt stöd för sådana tidskrifter 
- lämna förslag till hur ett tidsbegränsat tidskriftsstöd kan utformas, vilka kriterier som bör ligga till grund för fördelning av stöd och vilken instans som ska besluta om stödet. 

Källa: Kulturdepartementet