Mediemyndigheten

Kortare handläggningstider för granskningsnämndens ärenden

Vi har under 2022 sett en positiv trend med snabbare hantering av granskningsnämndens ärenden. Tack vare en uppföljning och justering av ärendeprocesserna har vi kommit till rätta med de tidigare alltför långa handläggningstiderna.

Handläggningstiden – det vill säga tiden från anmälan till beslut – för våra granskningsärenden har under flera år varit för lång i förhållande till vår interna målsättning. Riksrevisionen genomförde år 2020 en granskning av vår verksamhet som avsåg perioden 2014–2019. Den övergripande slutsatsen var att vår granskning lever upp till höga krav på effektivitet och öppenhet samt att den bidrar till en god regelefterlevnad hos programföretagen. Men det fanns brister när det gällde uppföljningen av handläggningstider.

Därför är det viktigt att handlägga effektivt

Likt riksrevisionens påpekande är vår målsättning att handläggningen ska vara så effektiv som möjligt. Långa handläggningstider riskerar att minska allmänhetens förtroende för verksamheten. Det gör det också svårare för programföretagen att på ett effektivt sätt kunna utreda frågor och lämna relevant information i våra ärenden.

Vissa ärenden kräver en längre handläggning

Det finns tre processer för prövning av ärenden. De ärenden som leder till en prövning av innehållet i program beslutas antingen av granskningsnämnden vid sammanträde med hela nämnden (nämndbeslut) eller en av nämndens två ordföranden (ordförandebeslut). Att en anmälan inte ska leda till en prövning beslutas likaså av en ordförande.

För de tre processerna har vi under många år haft följande målsättning om högsta genomsnittliga handläggningstid.

Nämndbeslut:                                                     180 dagar

Ordförandebeslut:                                                90 dagar

Beslut om att inte inleda en granskning:       20 dagar

För att kunna fatta välgrundade beslut behöver nämnden ofta ytterligare information eller upplysningar än vad som framkommit genom anmälan eller i inslaget. Programföretagen ges då möjlighet att yttra sig över anmälan och innehållet i det relevanta programmet. En sådan kommunicering gör att handläggningen tar längre tid, men är nödvändig för att få fram ett tillräckligt beslutsunderlag. Det är bland annat därför vår interna målsättning för nämndärenden är längre än ordförandebeslut, som är enklare beslut.    

Vårt förbättrade resultat

Från januari till september 2022 ser vi nu en positiv trend med kortare handläggningstider för granskningsnämndens ärenden. Det är en följd av att vi har sett över våra olika steg i ärendeprocesserna och identifierat moment eller rutiner som behövt justeras. Det har gett resultat.

Den genomsnittliga handläggningstiden för både nämndbeslut och ordförandebeslut är avsevärt lägre än den målsättning vi har satt upp för verksamheten. För nämndbeslut är den under denna period 117 dagar och för ordförandebeslut 53 dagar.

Så arbetar vi vidare

För att fortsatt vara effektiva och behålla vårt goda resultat samt hålla oss inom vår målsättning för de tre olika processerna arbetar vi ständigt med internt förbättringsarbete. Det innebär att vi fortsätter att identifiera delar i vår handläggning av ärenden som med fördel kan justeras, att vi utvecklar vår digitala ärendehantering och att vi ser till att prioritera på ett sätt som gör att vi kan hantera ärenden mer effektivt. Vi har även en löpande dialog med granskningsnämndens två ordföranden för att se till att vi inte har för långa uppehåll mellan beslutstillfällen.

Ytterligare en viktig faktor som påverkar handläggningstiden är hur snabbt programföretagen kan svara i ett ärende. Det är vanligt att programföretagen ber om en förlängd svarstid för att inkomma med ett yttrande. Här för vi en kontinuerlig dialog med programföretagen om svarstider för att se till att handläggningen kan ske så effektivt som möjligt.