Mediemyndigheten

Uppdrag till Mediemyndigheten om inrättande av en tvistlösningsmekanism

Regeringen gav Mediemyndigheten ett regeringsuppdrag den 21 december 2023 om inrättande av en tvistlösningsmekanism för användare och leverantörer av videodelningsplattformar.

I december 2020 fick myndigheten i uppdrag att påbörja arbetet med att utveckla en tvistlösningsmekanism för videodelningsplattformar. Uppdraget resulterade i en rapport som redovisades i juni 2022. I rapporten redogjorde myndigheten för att det finns flera fördelar med att ge granskningsnämnden för radio och tv ett utökat uppdrag att hantera tvistlösningsärenden. Regeringen bedömer att det  behövs ytterligare underlag för hur en sådan tvistlösningsmekanism kan utformas och regleras. Mediemyndigheten har därför fått i uppdrag att ta fram underlag för inrättandet av en tvistlösningsmekanism genom ett utökat uppdrag för granskningsnämnden och en analys av konsekvenserna.

Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 25 oktober 2024.

Bakgrund

Sverige ska enligt det så kallade AV-direktivet (direktivet om audiovisuella medietjänster) säkerhetsställa att det finns en mekanism för opartisk tvistlösning mellan användare och leverantörer av videodelningsplattformar under svensk jurisdiktion. Mekanismen ska kunna pröva tvister gällande de åtgärder en leverantör ska vidta för att skydda minderåriga och allmänheten från vissa typer av innehåll som bland annat kan vara skadligt för minderårigas utveckling eller uppmanar till hat eller våld. Mekanismen får dock inte frånta användarna det rättskydd som erbjuds i svensk rätt. Den får inte heller utesluta möjligheten för en användare att försvara sina rättigheter inför domstol.

AV-direktivet och videodelningsplattform     

Direktivet om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet) är en europeisk lagstiftning som bland annat reglerar den tänkta mekanismen för tvistlösning. En videodelningsplattform är lite förenklat en tjänst där allmänheten kan ta del av videor eller tv-program som användare laddar upp. En leverantör av en videodelningsplattform är den som tillhandahåller plattformen. Begreppet användare kan omfatta både de som endast tar del av innehållet på en plattform och de som själva laddar upp innehåll. 

Slutrapport - Tvistlösning mellan användare och leverantörer av videodelningsplattformar 10 juni 2022.pdf

Regeringsuppdrag - Uppdrag om inrättande av en tvistlösningsmekanism för användare och lverentörer av videodelningsplattformar.pdf